2 – دستگاه تست قند خون دیابان مدل SMM 1000 همراه با 50 نوار تست قند

دستگاه تست قند خون دیابان مدل SMM 1000 همراه با 50 نوار تست قند

دستگاه تست قند خون دیابان مدل SMM 1000 همراه با 50 نوار تست قند